Безвизовый въезд

С 01 января 2018 года иностранные граждане без открытия виз могут приехать в Беларусь на территорию туристско-рекреационной зоны «Брест», которая включает в себя:

 • город Брест и Брестский район;
 • Каменецкий район (Брестская область);
 • Пружанский район (Брестская область);
 • Жабинковский район (Брестская область);
 • Свислочский район (Гродненская область).

Порядок оформления безвизового въезда в Беларусь

 1. Оформить заявку на безвизовый въезд, в которой обязательно указать:
  • фамилию, собственное имя, отчество (при наличии);
  • число, месяц, год рождения;
  • гражданство (подданство);
  • серия, номер документа для выезда за границу;
  • пол;
  • контактные данные (адрес электронной почты, номер мобильного телефона);
  • дату предполагаемого въезда для посещения туристско-рекреационной зоны «Брест».

 2. Отправить заявку по электронной почте на адрес brestvisafree@tut.by    
 3. Мы обработаем заявку (при необходимости свяжемся с Вами), подготовим договор на предоставляемые услуги.
 4. Оформим счёт-фактуру для оплаты услуг и отправим Вам по электронной почте.
 5. Вам необходимо оплатить счёт-фактуру (можно через интернет с помощью банковской карты или наличными в офисе нашего предприятия) и выслать нам подписанную копию договора по электронной почте.
 6. После получения оплаты мы отправим Вам по электронной почте документ (ваучер), предоставляющий право на посещение туристско-рекреационной зоны «Брест».
 7. Вам необходимо его распечатать и предъявить при пересечении границы вместе с другими документами (действующий паспорт, медицинская страховка).

Пересечь Государственную границу Республики Беларусь с Республикой Польша можно в пунктах пропуска:

 • автодорожные – «Брест» («Тересполь»), «Домачево» («Словатичи»), «Песчатка» («Половцы»);
 • упрощенный – «Переров» («Беловежа»);
 • железнодорожный – «Брест» («Тересполь»);
 • «Аэропорт Брест».


Oddnia 01 stycznia 2018 rokucudzoziemcybez otwarcia wizy mogą przyjechać na Białoruś na teren strefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć", do składu której wchodzą:

 • miastoBrześć oraz rejon brzeski;
 • rejonkamieniecki(obwód brzeski);
 • rejonprużański(obwód brzeski);
 • rejonżabinkowski(obwód brzeski);
 • rejonswisłocki (obwód grodzieński).
Kolejność załatwienia formalności w celu wjazdu do Białorusi na warunkach ruchu bezwizowego 

1. Złożenie wniosku na wjazd bezwizowy, w którym należy podać:
 • imię i nazwisko;
 • dataurodzenia;
 • obywatelstwo;
 • seria i numer dokumentu podróży(paszportu);
 • płeć;
 • dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego).
 • daty wjazdu i wyjazdu do Republiki Białorusi w celu odwiedzeniastrefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć".
2. Wysłać wniosek pocztą elektroniczną pod adres brestvisafree@tut.by 
3. Opracujemywniosek(w razie konieczności skontaktujemy się z Państwem), sporządzimy umowę na świadczone usługi. 
4. Wystawimy fakturę na świadczone usługi i wyślemy do Państwa pocztą elektroniczną. 
5. Niezbędnejestopłaceniefaktury(możnaprzezInternetkartą płatniczą lubgotówką w naszym biurze) oraz wysłanie do nas pocztą elektroniczną podpisanej kopii umowy. 
6. PootrzymaniuopłatywyślemydoPaństwapocztą elektroniczną dokument (voucher) uprawniający do wjazdu do strefyturystyczno-rekreacyjnej "Brześć". 
7. Państwo muszą go wydrukować oraz okazać podczas przekroczenia granicy wraz z innymi dokumentami(ważnym paszportem, ubezpieczeniem zdrowotnym). 

  Wjechać i wyjechać na warunkach ruchu bezwizowego można poprzez następujące przejścia graniczne: 
 • drogowe:Terespol-Brześć, Sławatycze - Domaczewo, Połowce-Pieszczatka-, BiałowieżaPiererow (dopuszcza się tylko ruch pieszy i rowerowy),
 • kolejowe przejście graniczne Terespol-Brześć,
 • portlotniczy w Brześciu. hi”)
 • simplified – “Pererov” (“Belovezha”);
 • railway – “Brest” (“Terespol”)
 • “Airport Brest”


From January 01, 2018, foreign citizens have an opportunity to visit inBelarus the territory of touristic-recreational area “Brest” without visa. This area includes:

 • Brest and Brest District
 • Kamenets District (Brest Region);
 • Pruzhany District (Brest Region);
 • Zhabinka District (Brest Region);
 • Svisloch District (Grodno Region).
 The procedure of obtaining visa-free entry to Belarus

1. Submit an application for visa-free entry, where it is necessary to indicate:
 • surname, given name, patronymic (if available);
 • date, month, year of birth;
 • nationality (citizenship);
 • series, number of a document (passport) for traveling abroad;
 • sex;
 • contactdetails (E-mail, mobile phone number);
 • date of entry to the Republic of Belarus with the aim to visit the touristic-recreational area “Brest” and date of departure from the Republic of Belarus.

2. Send, please, your application by e-mail brestvisafree@tut.by
3. We will process you application (if necessary, we will contact You), prepare an agreement for the services provided.
4. We will issue an invoice for the services provided and send You this invoice be e-mail.
5. You need to pay this invoice (it is possible via the internet using the bankcard or with cash at the office of our company) and send us a signed copy of the agreement by e-mail.
6. When we receive Your payment, we will send You a document (voucher), which gives You the right to visit the touristic-recreational area “Brest”.
7. You need to print it out and present it while crossing the border together with other documents (valid passport, medical insurance).

   You can cross the State border of the Republic of Belarus with the Republic of Poland at the checkpoints: 
 • road-transport – “Brest” (“Terespol”), “Domachevo” (“Slovatichi”)
 • simplified – “Pererov” (“Belovezha”);
 • railway – “Brest” (“Terespol”)
 • “Airport Brest